Sản phẩm / đồng pyrophotphat, Copper pyrophosphate, Cupric Pyrophosphate, Cu2P2O7

đồng pyrophotphat, Copper pyrophosphate, Cupric Pyrophosphate, Cu2P2O7

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: đồng pyrophotphat

Tên khác: Copper pyrophosphate, Diphosphoric acid copper salt, Cupric Pyrophosphate

Công thức: Cu2P2O7

ngoại quan: dạng bột mầu xanh

Đóng gói: 25kg/ bao

Ứng dụng:

Nó được sử dụng ot cung cấp Cu2 + trong mạ điện không cyanide.

Ví thi: đồng không xyanua

Mạ Cu2P2O7 + 3K4P2O7 = 2 = K6 [Cu (P2O7) 2]6- Dưỡng Lỏng ion [Cu (P2O2) 2] 6- có thể phân ly trong dung dịch nước

như sau.

  [Cu (P2O7) 2] 6 - == Cu2 + + 2P2O7 4-